Free

FRAMTIDENS SAMVERKAN FÖR ETT SÄKRARE SAMHÄLLE

Actions and Detail Panel

Free

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Online Event

Event description
Vilka möjligheter och utmaningar skapar frivilliga insatspersoner för räddningstjänsten?

About this Event

Gratis för WINs medlemmar och inbjudna gäster

WIN GUARD och CARER välkomnar er till en interaktiv dag om framtida möjligheter inom räddningstjänsten.

Plats: Digitalt deltagande (Länk skickas ut dagen innan mötet)

Datum: 22 April

Tid: 09:00 - 12:00. Presentationer och diskussioner

12:30 - 14:00 Runda bord-samtal och paneldebatt - digitalt - Här möts forskare, MSB, innovatörer och räddningstjänsten i digitala mingel-rum.

Värdar: MSB, CARER & WIN GUARD

Samhället sätter allt högre krav inom krishanterings- och miljöområdet, samtidigt som kvalitetssäkring av förmågor och minimering av olycksrisker behöver säkerställas.

Därför är bruket av civila insatspersoner, kvalitetssäkring av förmågor och hållbarhetsprojekt teman för detta möte om framtiden.

Agendan:

FRIVILLIGA INSATSPERSONER -

ÄR VI REDO FÖR FRIVILLIGA VID INSATSER?

CARER , Sofie Pilemalm, professor och föreståndare för CARER inledningstalar och tillsammans med forskaren Tobias Andersson Granberg på CARER diskuterar frivilliga/civila insatspersoner.

 • Vilka är möjligheterna?
 • Löser vi utmaningarna?
 • Hur ser vägen framåt ut?

FRAMTIDSSPANING

 • Spaning av P.O utkiken – Vad görs internationellt med frivilliga?

SKOGSBRÄNDERNA I AUSTRALIEN – AUSTRALIAN BUSH FIRES

Även i Sverige märker vi av klimatförändringar med torrare och varmare klimat och med skogsbränderna i bla. Jämtland. Kan vi dra lärdomar från utlandet?

 • Hur förebyggs skogsbränder - Vilka åtgärder hjälper?
 • Hur används frivilliga vid skogsbränder i t.ex Australien?

ERFARENHETER MED CIP (Civila insatspersoner) OCH FRIVILLIGA

 • Leif Jonsson, Utvecklingschef Södertörns brandförsvarsförbund

RÄDDA LIV PÅ LANDSBYGDEN

 • Anders Svensson, Universitetslektor Linnéuniversitetet

PRESENTATIONER AV INNOVATIONSBOLAG

 • SMS - livräddare
 • IRO Rescue
 • Safeland
 • CoSafe

KVALITETSSÄKRING

MSB och WIN Guard diskuterar och redogör för arbetet med Kvalitetssäkring av förmågor och erfarenheterna från intervjuer av räddningstjänsten.

 • Vilka slutsatser kan vi dra?

VI PRESENTERAR PÅGÅENDE PROJEKT OCH INNOVATIONSKONSORTIER

 • Hållbar insats -Den fossilfria brandbilen
 • Digitaliserade beslutsstöd – AI och IoT för erfarenhetsåterföring
 • Släckvattenrening – Resultatet testbädd PFAS Karholmen

Varmt Välkommen 22 April

_______________________________________________

THE FUTURE CO-CREATION FOR A SAFER SOCIETY

What opportunities and challenges do volunteers create for the rescue service?

WIN GUARD and CARER welcome you to an interactive day about future opportunities in the rescue service

Location: Digital participation (Link will be sent out the day before the meeting)

Date: April 22

Time: 09:00 - 12:00. Presentations and discussions

12:30 - 14:00 Digital Round table and panel discussions - Researchers, MSB, innovators and emergency services meet in digital mingle rooms

Hosts: MSB, CARER & WIN GUARD

Society places ever higher demands on crisis management along with creating a sustainable environment. At the same time, the quality assurance of abilities and minimization of risks need to be ensured.

Therefor, the themes of this meeting are the use of volunteers, quality assurance of abilities and sustainability projects.

The Agenda

VOLUNTEERS - ARE WE READY FOR VOLUNTEERS IN ACTION?

CARER , Sofie Pilemalm, professor and director of CARER opening speeches and together with researcher Tobias Andersson Granberg at CARER discuss volunteers/civilian intervention persons.

 • What are the possibilities?
 • Can we solve the challenges?
 • What is the way forward?

FUTURE LOOK AHEAD

 • P.O Utkiken - What is done internationally with volunteers?

AUSTRALIA WILDFIRES

Also in Sweden, we notice climate change with drier and warmer climates and with the forest fires in mind, what lessons can we learn from abroad?

 • How forest fires are prevented - What measures help
 • How are volunteers used in forest fires in, for example, Australia?

EXPERIENCES WITH CIP (Volunteers in action)

 • Leif Jonsson, Director of development Södertörns brandförsvarsförbund

SAVE LIVES ON THE COUNTRYSIDE

 • Anders Svensson, Senior Lecturer Linnaeus University

PRESENTATIONS OF INNOVATION COMPANIES

 • SMS - livräddare
 • IRO Rescue
 • Safeland
 • CoSafe

QUALITY ASSURANCE

MSB and WIN Guard discuss and describe the work with quality Assurance and the learnings from interviews with the emergency services.

 • What conclusions can we make?

WE PRESENT ONGOING PROJECTS AND INNOVATION CONSORTIA

 • Sustainable Fire trucks -The fossil-free fire truck
 • Decision support – AI and IoT and action reports
 • Extinguishing water treatment – The result test bed PFAS at Karholmen

Welcome April 22


		FRAMTIDENS SAMVERKAN FÖR ETT SÄKRARE SAMHÄLLE image
Share with friends

Date and Time

Location

Online Event

Save This Event

Event Saved